مرتضی نوری

در مقام حرف بر لب مهر خاموشی زدن ؛ تیغ را زیر سپر در جنگ پنهان کردنست

اسفند 96
1 پست
تیر 94
4 پست
خرداد 94
1 پست
بهمن 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
4 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
4 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
9 پست
آبان 91
8 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
8 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 87
1 پست