فلسفه امتحان

به ترس ، گرسنگی و کمبودها آزمایش می کنیم ( سوره بقره ، آیه 155 )
علاوه بر  آنکه علم و دانستن خداوند ، دلیل کیفر و پاداش نیست ، بلکه باید از ما عملی سر بزند  تا به کیفر و پاداش برسیم.
ما می دانیم که این خیاط  یا بنا یا نجار چگونه می دوزد یا می سازد ، ولی بر اساس این دانش ، به آن مزد نمی دهیم ، بلکه باید از آن کاری سر بزند تا استحقاق پاداش داشته باشد .

/ 1 نظر / 40 بازدید
mahnaz

[تایید] خداوندا آرامشي عطا فرما تا بپذيرم آنچه را كه نمي توانم تغيير دهم شهامتي كه تغيير دهم آنچه را كه مي توانم و دانشي كه تفاوت آن دو را بدانم