تقسیم شبانه روز

 را برای معاشرت با برادران (دینی و افراد) مورد اعتماد و کسانی که عیبها و اشکالات شما را گوشزد می کنند و از ته دل به شما علاقه مندند و ساعت چهارم را برای (تفریح سالم ) و لذتهای (حلال) خود اختصاص بدهید و شما با این تفریحات و لذتهای حلال توانایی انجام سه بخش اول را خواهید داشت

 


بنابراین ، برای رسیدن به قله های رفیع کمال باید با برنامه منظم حرکت نمود و از هر فرصتی بهره گرفت وگرنه لحظات زندگی و نفسهای ما که اجزای عمرمان هستند ، به راحتی از دست خواهند رفت.
البته اگر انسان فرصتهایی را از دست داده و مدتهایی بدون نظم و برنامه زندگی کرده است، نباید در باقی عمر ماًیوس و  افسرده شود؛بلکه از ضرر در هر موقعی جلوگیری کند سود خواهد برد.
از یک مدیر موفق و شایسته پرسیدند! تو چگونه به این همه کار،منظم و به طور دقیق رسیدگی می کنی؟ او در پاسخ گفت :من طبق برنامه عمل میکنم و کار امروز را به فردا موکول نمی کنم  و هرگز کاری را که وقت معینی دارد، به تاًخیر نمی اندازم.

 

 

 

 

/ 2 نظر / 151 بازدید
ماری

هر كه همسایۀ خود را حقیر شمارد گناه می ورزد، اما خوشابحال كسی كه بر فقیران ترحم نماید

کامی

ساعتی از نیمه شب گذشت و سیاهی چهره بر آن میله های پنجره مالید باد شب از زیر طاق سبز درختان سینه کشان در رسید و غمزده نالید سایه ی کمرنگی از سپیدی مهتاب روشنی افکند بر قیافه ی محبوس چین و شکن های چهره اش همه جان یافت چون رگه ی سنگ زیر پرتو فانوس در پی هم ضربه های ساعت زندان زنجرگان ...