اخلاق راهی به سوی خدا

3) اگر تو را تکذیب کردند ،خشم نکن
4) اگر از تو تعریف کردند ، خوشحال مباش
5) اگر از تو مذمت کردند ، جزع نکن .
و بدان که در صورتی دوست ما هستی که همه مردم از تو ستایش یا نکوهش بکنند برای تو تفاوتی نداشته باشد و نفس خود را بر قرآن کریم عرضه کن .

بحار/78/163

/ 0 نظر / 145 بازدید